MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Børnemiljøvurdering Rumraketten 2020-2022

Børnemiljøvurdering Rumraketten 2020-2022

 

Indledning

Ifølge dagtilbudslovens § 46 skal alle KKF0’er udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering (BMV). BMV’en skal indeholde en kortlægning af KKFO’ens fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. BMV’en skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde handlingsplaner for disse. Årets BMV er blevet udarbejdet med udgangspunkt i data, indsamlet fra et digitalt spørgeskema. Spørgeskemaet bygger på tidligere BMV og er sammenflettet med forandringsmodellen fra vores sidste pædagogiske tilsyn. Forandringsmodellen er et godt analytisk redskab i at kunne spotte udfordringer i vores praksis på KKFO’en og rammesætte dem i forskellige pædagogiske handleplaner, for at optimere kvaliteten af vores arbejde. Vi ønsker desuden at genanvende vores BMV, for at skabe kontinuitet og gennemsigtighed i vores arbejdsproces. Vi mener, dette vil forøge den pædagogiske kvalitet, da vi hele tiden gå tilbage og evaluerer hvor vi er henne i processen. Systematikken bygger blandt andet på følgende refleksioner: ”Går det fremad? Er vi stagneret?  Går det tilbage? Bygger vi egentlig vores pædagogisk fundament på de rigtige værdier? Vi har siden august 2016 oparbejdet et solidt fagligt fundament, som bygger på vores 3 pædagogiske værdisæt:

”Barnets evne til at kunne udvise og udvikle”

 

  • Rummelighed.
  • Stærkt selvværd.
  • Udtrykke tanker og følelser hensigtsmæssigt.

 

Disse kerneopgaver finder vi essentielle for at skabe et højkvalitetsfritidstilbud, som bygger på et inkluderende læringsmiljø, hvor trivsel og udvikling for det enkelte barn er i højsædet.

Kerneopgaven spiller derfor en væsentlig rolle og hvis faglige tyngde har stor indflydelse på, hvordan vi vælger at arbejde videre med vores BMV.

 

 

 

Kerneopgaven – Hvad bygger den på?

Vi har her på Rumraketten defineret vores kerneopgave ud fra barnets stemme, og via et forældreperspektiv og taget udgangspunkt i følgende spørgsmål: ”Hvad har/vil i give mit barn med videre, når han/hun ikke længere går på Rumraketten?” Vores aktiviteter tager derfor altid udgangspunkt i vores 3 kerneopgaver, og vi bestræber os efter, at det lever på tværs af relationer.

• Rummelighed

Sætte sig i andres sted” Altså at det enkelte barns empatiske evne bliver styrket og barnet rummer at handle ud fra det. At det enkelte barn gennem f.eks drama, dans, IT, musik, male mm, opnår mulighed for, at udtrykke tanker og følelser hensigtsmæssigt.

Respekt” – At det børnene udtrykker respekt for hinanden, og for omgivelserne. –

Omstillingsparathed og behovsudsættelse. At det enkelte barn kan rumme omstillinger, på en hensigtsmæssig måde, og dermed lære at udskyde egne behov.

 

• Stærkt selvværd

Vedholdenhed” – At det enkelte barn deltager i forskellige aktiviteter og projekter gennem længere tid og derigennem kan rumme, at blive i nuet også når det er udfordrende.

Mod” – At det enkelte barn får mod på at prøve forskellige aktiviteter, som bliver

præsenteret på Rumraketten.

”Positiv indstilling” – At det enkelte barn rummer at opretholde en positiv indstilling og velvilje.

 

Formidling af tanker og følelser hensigtsmæssigt

Verbalt sprog” – At det enkelte barn kan udtrykke sig på en hensigtsmæssig verbal

kommunikativ måde.

”Selvkontrol” – At det enkelte barn rummer at kunne styre impulser, for derigennem at kontrollere sig selv hensigtsmæssigt.

Udtryksform” – At det enkelte barn ved deltagelse af diverse aktiviteter, opnår mulighed for at kunne udtrykke tanker og følelser på en hensigtsmæssig måde

 

 

Den pædagogiske tilgang

Efter evalueringen af tidligere års børnemiljøvurdering, besluttede vi os at gøre spørgeskemaet elektronisk. Vi erfarede, at den indsamlede empiri fra sidste år ikke var fyldestgørende nok. For mange usikre elementer spillede ind f.eks. ved måden vi indsamlede vores empiri på ved børnemøderne.  Flere af børnene var enten uopmærksomme, ikke til stede den pågældende dag, eller svarede det samme som sidemanden. Vores målsætning var derfor optimerer kvaliteten, så vi kunne opnå en større svarprocent og få en mere nuanceret og detaljeret status af vores børnemiljø her på Rumraketten.  Vi udarbejdede derfor spørgsmålene digitalt og flettede dem sammen med de KIDS observationer fra tilsynet, som vores pædagogiske konsulent udarbejdede med os, og den efterfølgende skabelse af forandringsmodellen. Efterfølgende lagde vi spørgeskemaerne ud på 3 IPads, en til hver matrikel. Her erfarede vi, at den voksne kunne sætte sig med det enkelte barn og svare på spørgsmål uden at blive forstyrret. Vi kunne også sikre os, at hvert enkelt barn kunne få mere tid til, refleksion og sammen med den voksne gå dybere ned i spørgsmålene.  Dette afspejler også antallet af børn der har svaret. Vi er gået fra 122 til 170 tilbagesvar ud af 215 mulige. Vi fik en samlet svarprocent på 75% på trods af Corona restriktionerne og det er vi efter omstændighederne tilfredse med.

Analysestrategi

Vi dykker nu ned i selve spørgsmålene fra i år og sammenligner dem med de tilbagesvar, vi fik ved sidste børnemiljøvurdering.  Spørgeskemaet bygger på 11 spørgsmål hvor de er inddelt i 3 forskellige kategorier. Vi vælger at vise svarene i procenter, da det giver et godt indblik i vores udvikling fra sidste års BMV.

Fokuspunkter fremadrettet

 

  • Trivsel i børnefælleskabet
  • De voksnes rolle
  • KKFO`ens fysiske rum og rammer

 

 

 

Trivsel i Børnefællesskabet – Analyseresultat del 1

Ved spørgsmålet om børnene oplever ”at blive drillet” er vi gået fra 57% til 14% i år. Dette skal også ses i lyset af måden vi har ændret vores tilgang til børnene. (se også beskrivelse af sidste års BMV i afsnittet indledning).  Vi har desuden spurgt ind til det enkelte barn i den nye BMV, om det har prøvet at være blevet mobbet? Her svarer 2% at det har de været udsat for. Ved spørgsmålet ”har du en god ven på Rumraketten”? Er vi gået fra 83% til 96%. Ved spørgsmålet ”er de andre børn søde ved dig”? Er vi gået fra 56% til 86 %.

De voksnes rolle – Analyseresultat del 2

Ved spørgsmålet om børnene har en ”voksen de kan lide” er vi gået fra 90% til 99.5%.  Ved spørgsmålet om børnene får ”Ros fra en voksen” er vi gået fra 51% til 81%. Ved spørgsmålet om børnene kan ”tale med en voksen” er vi gået fra 47% til 77%. Ved spørgsmålet om børnene får ”skæld ud af en voksen” er vi gået fra 50% til 34%.

KKFO`ens fysiske rum og rammer – Analyseresultat del 3

Ved spørgsmålet om børnene ” Kan man lave sjove ting på Rumraketten” er vi gået fra 70% til 98%. Ved spørgsmålet om børnene kan ”lege i fred” er vi gået fra 48% til 67%. Ved spørgsmålet om ”Kan du finde de ting du gerne vil lege med på Rumraketten”? Har vi en svarprocent i år på 85%. (Vi har ikke en svarprocent fra sidste BMV, da spørgsmålet ikke var med). Ved spørgsmålet om ”kan du selv bestemme hvad du gerne vil lave på Rumraketten? Har vi en svarprocent på 83% (Vi har ikke en svarprocent fra sidste år da spørgsmålet ikke var med).

Perspektivering

Vi kan konkludere ud fra den indsamlede empiri og sammenligning med tidligere BMV, se en forbedring i børnenes trivsel og miljø her på rumraketten. Vi ser en generel fremgang på alle områder i børnemiljøet og det finder vi tilfredsstillende. VI er dog ikke helt til tilfredse med svarprocenten og ser gerne at vi til næste år er oppe over 90% i samlet tilbagesvar. Vi ser desværre også en for høj procent af børn, der udtrykker at de ikke kan lege i fred eller finde de ting de har brug for. Dette uddybes under ”fremadrettede tiltag” Vi ser også en for lille gruppe, der giver udtryk for at de kan fortælle den voksne hvordan man har det. Dette uddybes under kommende handleplaner. Vi ser ligeledes en for høj procent af børn, der syntes de voksne skælder for meget ud. Dette vil også blive uddybet under ”fremadrettede tiltag”

Vi vil i dette afsnit give eksempler på, de tiltag vi sætter i værk i det kommende år. Efterfølgende vil der være en oversigt, hvor forældrerådet vil blive inddraget i vores BMV samt forskellige datoer.

 

Fremadrettede tiltag 

 

Lege i fred/finde ting.

Vi finder det bekymrende, at kun 67% af vores adspurgte børn, syntes de har et sted de kan være i fred. Det betyder at 1/3 ikke kan finde roen til selvleg og kunne trække sig. VI erfarer også, at en større gruppe børn, har svært ved at finde de materialer eller legetøj, som de skulle bruge i deres hverdag.  Vi vil derfor i det kommende år, nedsætte tovholdergrupper, som skal evaluere vores nuværende indretning af vores fysiske rum og rammer på Rumraketten.  Vi har allerede haft Charlotte Ringmose, som er en anerkendt indretningsarkitekt ude og give et oplæg. Hendes teori og gode ideer, vil blive inddraget i en skabelon, som tovholdergrupperne vil anvende, når de skal indrette de nye rum. Rum som skal give mere plads, til at børnene kan trække sig og finde fred i inspirerende og udviklende legemiljøer.  

Roser de voksne dig/fortælle hvordan du har det

Vi kan se ud fra vores spørgeskema, at 77% af børnene udtaler, at de kan tale med en voksen hvordan de har det. Dette betyder også at 1/4 barn ikke kan tale med en voksen og det ville vi gerne arbejde på at forbedre. Ligeledes udtaler 81% at de får ros af en voksen. Det betyder at 1/5 barn ikke for den nødvendige ros og anerkendelse. Vi mener at begge punkter hænger sammen og kan forbedres ved en fælles handleplan. Vi arbejder målrettet, på at optimere vores samarbejde med Kirsebærhavens skole. De strukturelle rammer omkring vores stærksamarbejdes pædagoger i skolen, vil i det kommende år falde mere på plads. I denne proces vil vi have fokus på vidensdeling og samarbejdet mellem pædagog og lærer og hvordan en større viden om ”barnets dag” på skolen ville komme videre til os på KKFO’en.

Dette vil resultere i, at vi kan være mere på forkant, med at gribe barnet når det kommer til os efter endt skoledag. Dette mener vi kan være med til, at barnet åbner sig mere op og kan tale mere personligt med en voksne.

Vi vil også genbesøge vores teori om det at ”ugle” en teori som bygger på at give barnet plads og tid til, at åbne sig og bruge sit sprog til, at udtrykke sine tanker og følelser.

En indsats vil også være at genbesøge ” at byde barnet velkommen” Vi vil derfor i personalegruppen fremadrettet arbejde med pædagogiske tiltag, hvis formål ville være, at børnene opnår mulighed for, at åbner sig mere op for de voksne og derved vil fortælle mere om hvordan det har det.   Vi vil derfor jævnligt til personalemøder inddrage vores tiltag, for at sikre os at vi i hverdagen kan skabe plads, til at det enkelte barn kan fortælle om hvordan det har det. 2 % af børnene udtaler, at de har prøvet at være blevet mobbet. Vi ser heldigvis en meget lav procentsats, men vi vil understrege, at vi stræber mod 0 %. Vi har derfor haft alt personale på   ”Fri for mobberi” kursus for at vi kan blive bedre til at opsporer og forbygge at mobning kan forekomme.

 

Skælder de voksne ud

34% af de adspurgte børn gav udtryk for, at der blev skældt for meget ud i hverdagen. Dette mener vi er bekymrende og vil derfor via kommende handleplan skulle nedsænkes. Vi havde i 2019 stor fokus på den pædagogiske metode low Arousal. En tilgang der overordnet bygger på hvordan man møder barnet. En metode hvor man ikke optrapper en given konflikt, men nedskalerer den via forskellige pædagogiske metoder.  Alle i personalegruppen har været på dette længerevarende kursus. Vi har dog haft flere nystartede i personalegruppen og vi vil i det kommende år sikre os, at alle får kursuset, så vi alle har et fælles udgangspunkt i hvordan skal man håndtere eller nedtrappe konfliktsituationer. Vi vil løbende evaluere effekten af low Arousal til vores personalemøder.

Opsamling

3.2 Inddragelse af forældre og medarbejdere Fritidsinstitutionens forældreråd skal inddrages i arbejdet med at vurdere fritidsinstitutionens børnemiljø. Det er et grundlæggende princip, at der skal sikres trivsel, udvikling og læring i de enkelte fritidsinstitutioner. Børnemiljøet har betydning for, hvordan det pædagogiske arbejde kan udfolde sig. Medarbejderne er repræsenteret i forældrerådet, men samtidig skal medarbejderne inddrages gennem drøftelser af børnemiljøvurderingen på medarbejdermøder eller i andre fora, hvor der tales pædagogisk planlægning.

Forældrerådet inddrages på møder. Det kan være gennem dialog eller som fremvisning af fritidsinstitutionen eller begge dele. Også spørgeskemaer, interview af forældre enkeltvis eller i grupper kan bruges. Fritidsinstitutionen bestemmer hvilke metoder, der anvendes, når børnenes miljø i fritidsinstitutionen skal vurderes og forældrene inddrages.

 

Fremadrettet processtrategi

1. BMV`en bliver præsenteret af tovholdergruppen til et fagligt møde

2. BMV præsenteres for forældrerådet på KKFO`en, hvor muligheden for medinddragelse fra et forældreperspektiv i henhold til analysen, vil finde sted.

3. Udarbejdet af tovholdergruppen: Kaspar, Thomas, Ilir - Intentionen er at vi via børn, medarbejder og forældrerådets inddragelse, formår at sikre en systematisk tilgang, for både nuværende, men også fremadrettede børnemiljøvurdering. - Efterfølgende BMV for Rumraketten, vil blive udarbejdet som ovenstående fremgangsmåde med start primo oktober 2022.

 

 

 

Billede fjernet.

 

Billede fjernet.